Home » Klantenservice » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: (hierna ook te noemen “u”) de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek en welke een overeenkomst (op afstand) aangaat met Birdie Rock;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Birdie Rock in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);
 6. Ondernemer: (hierna ook te noemen “Birdie Rock”) de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Birdie Rock georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 8. Techniek voor communicatie (op afstand): middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat een consument en een ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Birdie Rock
Swingstraat 71, 1326 PR Almere, Nederland
E-mailadres: info@birdierock.nl
KvK-nummer: 57387214
Btw-identificatienummer: NL002041034B45

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Birdie Rock en op elke totstandgekomen overeenkomst (op afstand) tussen u en Birdie Rock.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Birdie Rock zijn in te zien en zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de algemene voorwaarden op uw verzoek door Birdie Rock langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kunt u zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Birdie Rock gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Birdie Rock niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 •  de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Birdie Rock de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor u te raadplegen is;
 • de manier waarop u, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Birdie Rock zich heeft onderworpen en de wijze waarop u deze gedragscodes langs een elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Birdie Rock onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Birdie Rock is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Birdie Rock passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Birdie Rock voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Birdie Rock daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Birdie Rock kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Birdie Rock op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Birdie Rock zal bij het product of dienst aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Birdie Rock waar u met klachten terecht kunt;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Birdie Rock deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan Birdie Rock bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Birdie Rock retourneren, conform de door Birdie Rock verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Birdie Rock dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Birdie Rock kan het herroepingsrecht van u uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Birdie Rock dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a.     die door Birdie Rock tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u (zoals bijvoorbeeld maatwerk);
b.     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.     die snel kunnen bederven of verouderen;
e.     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Birdie Rock geen invloed heeft;
f.      voor losse kranten en tijdschriften; 
g.     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Birdie Rock dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Birdie Rock staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Birdie Rock er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Birdie Rock, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover Birdie Rock kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Birdie Rock zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Birdie Rock het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Birdie Rock zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Birdie Rock.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Birdie Rock tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan Birdie Rock bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling door Birdie Rock is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Birdie Rock te melden.
 4. In geval van wanbetaling van u heeft Birdie Rock, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Gebruik persoonsgegevens

Birdie Rock zal de persoonsgegevens die u aan haar ter beschikking heeft gesteld in het kader van de transactie, uitsluitend gebruiken ten behoeve van de afhandelingen van de overeenkomst. Birdie Rock zal, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken dan voor het doel zoals hiervoor bepaald of voor het doen van vergelijkbare aanbiedingen.

 

 Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Birdie Rock beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Birdie Rock, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Birdie Rock ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Birdie Rock binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht - Geschillen

Op overeenkomsten tussen u en Birdie Rock waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het in het Europees deel van Nederland geldende recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.